TUY?N D?NG

Sparx cung c?p c? h?i phát tri?n các k? n?ng chuyên m?n, nghi?p v? c?a b?n trong khi làm vi?c v?i m?t lo?t các d? án h?p d?n. Chúng t?i tuy?n d?ng nh?ng tài n?ng chuyên ngành cho toàn b? quá trình s?n xu?t, bao g?m modeling, 3D animation, các ??i post-FX và nhi?u h?n n?a.

PHáT TRI?N NHANH CHóNG

Sparx là m?t ph?n c?a T?p ?oàn Virtuos, m?t c?ng ty c? m?i n?m t?ng thêm h?n 100 thành viên k? t? khi thành l?p.
???c h? tr? b?i c?ng s? Legend, nhóm IT s? m?t t?i Trung Qu?c, c?ng ty cam k?t s? ti?p t?c b? sung thêm tài n?ng CG ??nh cao cho các
h?ng phim t?i Vi?t Nam và Trung Qu?c.

Chúng t?i ?ang tìm ki?m các ?ng viên ti?m n?ng cho các v? trí v?: Layout, Animation, Character Rigging, Modeling, Texturing, FX, Lighting và Compositing.

N?u b?n ?ang ? Vi?t Nam, h?y liên h? v?i b? ph?n Tuy?n d?ng c?a chúng t?i!

CON ???NG D?N ??N S? V??T TR?I

SPARX CAM K?T PHáT TRI?N TàI N?NG

??i v?i m?i v? trí, chúng t?i có các k? ho?ch phát ti?n ngh? nghi?p,

các quy trình chuyên nghi?p nh?m nang cao k? n?ng c?a nhan viên th?ng qua s? k?t h?p c?a vi?c ??nh h??ng,

?ào t?o, tr?i nghi?m và ?ánh giá. Qúa trình phát tri?n tài n?ng d?a trên các nguyên t?c:

1. ??nh h??ng

M?i nhan viên m?i ??u s? có m?t c? v?n c?a c?ng ty h? tr?,
là nh?ng chuyên gia dày d?n kinh nghi?m s? t? v?n, giúp nhan viên m?i phát tri?n k? n?ng và có nh?ng ??nh h??ng phù h?p

2. ?ào t?o

M?i nhan viên m?i s? ???c ?ào t?o các k? n?ng và ki?n th?c c?n thi?t,
th?ng qua các ch??ng trình ?ào t?o chính th?c v? ngh? thu?t nói chung, quy trình s?n xu?t và các k? n?ng chuyên nghi?p khác.

3. Tr?i nghi?m

??n v?i Sparx, b?n s? có c? h?i ti?p c?n  c? h?i làm vi?c v?i các d? án m?i
h?p d?n và v?i nh?ng tình hu?ng m?i. Nh?ng thách th?c m?i s? ??n v?i b?n m?i ngày.

 

4. ?ánh giá

Quá trình ?ánh giá ???c ti?n hành m?t cách th??ng xuyên ?? xem xét quá trình th?c hi?n c?ng vi?c và thi?t l?p nh?ng m?c tiêu m?i.

??ng th?i  ?? hi?u r? b?n ?? và ?ang phát tri?n nh? th? nào v? kh? n?ng sáng t?o, c?ng nh? nh?ng m?c tiêu cá nhan nh?m làm phù h?p v?i m?c tiêu c?a c?ng ty.

B?T ??U S? NGHI?P SáNG T?O C?A B?N V?I SPARX*

SPARX* là s? l?a ch?n s? m?t cho các tài n?ng trong ngành gi?i trí k? thu?t s? ? Vi?t Nam mang ??n nh?ng c? h?i tuy?t v?i v?i vi?c làm vi?c v?i nh?ng d? án games và movies l?n nh?t toàn c?u