??I NG? QU?N LY

Sparx* ???c qu?n ly b?i m?t ??i ng? các chuyên gia ??u ngành ??n t? nhi?u qu?c gia khác nhau trên th? gi?i. S? h?u nh?ng porfolios ?n t??ng v?i nhi?u d? án v?i quy m? l?n nh? khác nhau ,b?ng s? sáng t?o kh?ng ng?ng, Sparx* lu?n có ti?ng nói chung v?i khách hàng. 
Lu?n n?m r? các quy trình s?n xu?t, các c?ng c? h? tr? vi?c s?n xu?t và v?i Sparx*, vi?c cho ra nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng tuy?t v?i là s? m?nh.

Samuel Stevenin VN

Samuel Stevenin
T?ng Giám ??c

Sam có h?n 20 n?m kinh nghi?m trong ngành c?ng nghi?p phim và game, và ?? tr?i qua nhi?u vai trò t? artist ??n giám sát và cu?i cùng là qu?n ly studio. Chính nh?ng kinh nghi?m quy giá này ?? giúp anh am hi?u t??ng t?n v? nhi?u quy trình s?n xu?t khác nhau c?ng nh? ki?n th?c chuyên m?n. Sau m?t n?m n?m gi? v? trí T?ng Giám ??c Studio t? 2015 ??n 2016, Sam ?? ??m nhi?m B? ph?n ?ào t?o Nhan l?c c?a Virtuos và ?óng góp vào quá trình trao ??i ki?n th?c ?ang ngày càng ???c ??y m?nh gi?a các studio c?a T?p ?oàn. Nay tr? l?i v?i v? trí T?ng Giám ??c, Sam s? ti?p t?c mang nh?ng th? m?nh c?a mình bao g?m c? ki?n th?c, kinh nghi?m và t?m nhìn cho studio ?? giúp Sparx* ti?p t?c g?t hái thêm nhi?u thành c?ng.

Patrice Compagnon vn

Patrice Compagnon
Animation Director

V?i h?n 10 n?m tham niên làm vi?c t?i C?ng ty Sparx*, hi?n t?i anh Patrice ??m nhi?m vai trò qu?n ly Animation và B? Ph?n Layout.
Anh ch?u trách nhi?m t? vi?c ??m b?o ch?t l??ng s?n ph?m trong kho?ng th?i gian d? tính cho t?i qu?n ly các l?p ?ào t?o Animation & Layout d?a vào th?i gian bi?u trong s?n xu?t.

Trong su?t th?i gian làm vi?c t?i Sparx*, anh Patrice ?? ?óng góp cho r?t nhi?u phim và lo?t phim ho?t hình nhi?u t?p n?i ti?ng nh? các b? phim truy?n hình nhi?u t?p Zoe Kezako và Rebels ngoài ra còn có b? phim chi?u r?p Igor. Là m?t Giám ??c Ngh? Thu?t, m?c tiêu c?a Patrice là cùng v?i team c?a mình nghiên c?u và phát tri?n, lu?n tìm tòi và trau d?i ki?n th?c v? animation c?ng nh? ch?t l??ng trong studio.

Patrice t?t nghi?p t? tr??ng Fine Arts School ? thành ph? Angouleme, Pháp. Ngoài ra, anh c?ng có b?ng Th?c S? v? truy?n th?ng nghe nhìn.

Kris Pedlow vn

Kris Pedlow
Art Director

Kristian qu?n ly nhi?u nhóm h?a s? c?a Sparx*. T? các chuyên gia th?c hi?n nh?ng models m? ph?ng th?c t? r?t ph?c t?p ?? th?c hi?n nh?ng phan c?nh VFX ??n nh?ng h?a s? v? texture v?i tay ngh? cao cho d? án Star Wars Rebels c?ng nh? res assests cho game.
??i v?i Kristian, vi?c thu h?p kho?ng cách gi?a yêu c?u c?a khách hàng và các h?a s? c?a Sparx* là ?i?u khi?n ?ng th?a m?n nh?t trong c?ng vi?c.

Là m?t giám ??c ngh? thu?t c?a Sparx*, Kristian ti?p c?n v?i nhi?u khách hàng và phong cách ngh? thu?t khác nhau. Kristian và nhóm c?a ?ng t?i Sparx * ?? tham gia th?c hi?n 20 b? phim bom t?n c?a Holywood ch? trong 7 n?m.

Trong n?m 2015, Sparx * vinh h?nh ???c h?p tác th?c hi?n b? phim n?i ti?ng Star Wars - The Force Awakens. B?n than là m?t fan ham m? l?n c?a series phim Star Wars, Kristian nh?n xét r?ng ?ng ?? ??t ???c m?c tiêu s? nghi?p c?a mình."Fun fact" nh? v? Kristian: ?ng t?ng ??n th?m NASA.
Kristian t?t nghi?p ??i h?c Western Sydney chuyên ngành Thi?t k? ?? h?a và Nhi?p ?nh. ?ng ?? có 21 n?m kinh nghi?m trong ngh? ho? s? ?? h?a vi tính.

Michael Khantharod vn

Michael Khantharod
Pipeline Manager

Gi? ch?c v? Pipeline Manage (Qu?n Ly Quy Trình S?n Xu?t), Michael ??i m?t v?i l??ng l?n d? án và th? thách ?a d?ng; Anh ch?u trách nhi?m ??m b?o ch?t l??ng t? trong ra ngoài c?a studio ???c nh?t quán và lu?n lu?n ???c c?i thi?n.

Michael có kinh nghi?m d?y d?n trong pre-redered CGI, và ?? gi? ch?c v? CG Supervisor và Art Director ? Sparx* trong nhi?u n?m.

??y m?nh quy trình và ph??ng th?c làm vi?c ?? xay d?ng m?t studio l?n m?nh h?n vì khách hàng và vì các h?a s? c?a Sparx* là m?c tiêu s? nghi?p c?a Michael.

Micheal có b?ng C? Nhan ngành ?? H?a Máy Tính.

Ron Mayland VN

Ron Mayland
Art Director

Ron qu?n ly m?t team h?a s? l?n trong b? ph?n M?i Tr??ng CG. Anh chuyên t?t c? m?i th? có b? m?t c?ng. Anh giám sát r?t nhi?u d? án ngh? thu?t tên tu?i cho các khách hàng nh? Respawn, EA, Daybreak và Wargaming. Ron c?ng là ng??i ?ào t?o chính cho nh?ng tài n?ng tr? c?a Sparx*.

Thành t?u m?i nh?t c?a Ron là ?o?t gi?i nh?t trong cu?c thi game "Most Technical Mobile" ? Chau ?u vào n?m 2013 - ng??i dùng th? Allegorithmic Substance Beta và v? ??ch PBR t?i h?i ngh? liên k?t v? Games t?i Paris n?m 2013.

Lu?n lu?n nang cao gi?i h?n ch?t l??ng cho nh?ng h?a s? c?a anh.

Ron có b?ng Th?c S? Ngh? Thu?t c?a tr??ng ??i H?c Portsmouth, Anh Qu?c và anh t?t nghi?p t? tr??ng Ngh? Thu?t Utrecht v?i b?ng C? Nhan Ngh? Thu?t v? Thi?t K? T??ng Tác.

Jerome Hereng VN

Jerome Hereng
VFX Supervisor

Gi? ch?c v? VFX Supervisor (Giám Sát VFX), Jerome làm vi?c v?i m?t l??ng l?n các ph?n m?m ?? tìm ra gi?i pháp t?t nh?t v? k? thu?t l?n m? thu?t cho nhi?u d?ng VFX khác nhau.

Jeroma ?? làm vi?c v?i VFX ???c kho?ng 10 n?m và anh c?ng tham giác các b? phim b?m t?n nh? Despicaple Me (K? c??p M?t Tr?ng) ph?n 1 và 2.

M?c tiêu c?a Jerome là ti?p t?c m? r?ng ki?n th?c ?? lu?n lu?n có th? nang t?m ch?t l??ng h?n n?a. Ph?n m?m nh? Houdini m? ra r?t nhi?u ti?m n?ng cho n?ng l?c c?a studio.

Jerome t?t nghi?p tr??ng 3D school Supinfograph - Thành ph? Paris, Pháp.

Phan Thanh Hai vn

Phan Thanh Hai
Art Director

Là m?t Giám ??c Ngh? Thu?t c?a B? Ph?n Game trong C?ng ty Sparx*, H?i có trách nhi?m ??m b?o ch?t l??ng s?n ph?m ph?i lu?n phù h?p v?i k? v?ng c?a khách hàng và lu?n phát tri?n ?? theo k?p thiên h??ng c?a ngàng ?? H?a Máy Tính 3D trên th? gi?i.

Hi?n t?i, anh H?i ??m nhi?m h?u h?t t?t c? s?n ph?m Nhan V?t cho B? Ph?n Game. Anh H?i ?? góp ph?n làm nên thành c?ng c?a hàng ngàn nhan v?t t? nh?ng d? án nh? cho t?i nh?ng t?a game ?ình ?ám nh? Killer Instinct 2, Blood Bowl 2, Sword Coast Legends.

"Tuy?t v?i" là t? anh H?i dùng nhi?u nh?t khi nói v? các d? án c?a Sparx* n?i anh có th? h?c h?i và trao ??i v?i các ??i tác Ph??ng Tay.

Anh H?i t?t nghi?p t? tr??ng ??i H?c M? Thu?t Thành Ph? H? Chí Minh.